سیدکاظم جعفری
مدیر هسته گزینش
شماره تماس : 03531112414
رزومه
​​​​​​​d.gozinesh@ostanyazd.ir
محسن عبدالهی
عليرضا رحيميان
محمدحسن  سالاری
رويا دهقان ​​​​​​​
03531112414
03531112536
03531112414
03531112248
١- نظارت بر اجراي كليه مصوبات اعم از بخشنامه ها و دستورالعمل ها و امور محوله از هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش و دستگاه ذيربط.
٢- بررسي و اظهار نظر نهايي در موردپذيرش يا عدم پذيرش داوطلبان ورود به دستگاه ها بر اساس قانون گزينش، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه.
٣- نظارت بر فرآيند بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي، اعتقادي و سياسي متقاضيان مشمول قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت داوطلبان اشتغال، مأمورين و منتقلين، بورسيه شدن و انتصاب به پست هاي حساس و خاص، بر اساس ضوابط مصوب و ملاك هاي پذيرش ازجمله: استعلام از مركز اسناد، استعلام از هيأت عالي، مصاحبه و تحقيق، ارزيابي و ساير موارد.
٤- نظارت بر فرآيند رسيدگي به شكايات در مرحله اول تجديد نظر.
٥- شركت در جلسات، گردهمايي ها و برنامه هاي آموزشي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش و ساير مراجع.
٦- راهبري امور مربوط به تشكيل جلسات هسته، ابلاغ آراء به امور اداري، تهيه و تنظيم صورت جلسه و پيگيري مصوبات آن جهت ارائه به هيأت مركزي گزينش.
٧- پيگيري امور مربوط به معرفي، تأييد و صدور احكام انتصاب اعضاي گزينش از طريق دفتر استاندار و هيأت مركزي گزينش.
٨- ايجاد همكاري و هماهنگي لازم با هيأت تخلفات اداري و حراست و ساير مراجع ذي صلاح در امور محوله.
٩- نظارت بر تشكيل بانك منابع اطلاعاتي گزينش در استانداري.
١٠-  نظارت بر امور مربوط به انتخاب مصاحبه گران و محقّقان فصلي.
١١-  راهبري امور مربوط به تأمين مالي و تداركاتي و حق الزحمه نيروهاي فصلي هسته و انعقاد قرارداد با آنان.
١٢-  نظارت بر امور مربوط به ضبط و نگهداري كليه مدارك و پرونده ها با رعايت اصول طبقه بندي اسناد.
١٣-  نظارت بر نحوه تهيه گزارش ها و آمار عملكرد دوره اي هسته جهت ارائه به هيأت مركزي گزينش و بالاترين مقام دستگاه.
١٤-  برنامه ريزي و نظارت در اجراي اتوماسيون اداري گزينش و همكاري با ساير دستگاه ها در اين خصوص.
١٥-  ارائه طرح ها و پيشنهادات لازم به منظور پيشبرد امور مربوط به هسته گزينش.
١٦-  پيشنهاد هرگونه تغيير در تشكيلات و پست هاي سازماني هسته با تأييد هيأت و رعايت مقررات مربوطه (تبصره ٣ ماده ٢٠ آيين نامه).
١٧-  نظارت و ارزيابي عملكرد افراد تحت سرپرستي و پيشنهاد عزل، نصب، جابجايي، تشويق و توبيخ پرسنل شاغل در واحد گزينش تأييد نهايي صلاحيت كاركنان موردنياز هسته پس از طرح در جلسه شوراي هسته و ارائه آن به هيأت مركزي در صورت ضرورت.
١٨-  پيشنهاد عناوين دوره هاي آموزشي افراد شاغل در گزينش به هيأت مركزي و پيگيري اخذ مجوز، تعيين استاد و اجراي دوره هاي آموزشي مصوب.
١٩-  نظارت و سرپرستي دقيق بر كليه امور جاري گزينش و ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي در نحوه انجام وظايف محوله.
٢٠-  پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و پست هاي سازماني مورد نياز هسته به هيأت مركزي گزينش و پيگيري تا تصويب نهايي.
٢١-  برنامه ريزي و هماهنگي لازم با مديران هسته هاي گزينش دستگاه هاي اجرايي مستقر در استان جهت تشكيل جلسات دوره اي شوراي هم انديشي.
٢٢-  تقسيم كار و ارجاع نامه ها و پرونده هاي گزينشي به كارشناسان بر اساس وظايف تعريف شده.
٢٣-  نظارت بر سيستم ارسال و مراسلات دبيرخانه هسته.
٢٤-  پيگيري لازم از طريق هيأت مركزي در خصوص دريافت كد گزينش گري براي كاركنان و اعضاي هسته و محققين و مصاحبه گران پاره وقت.
٢٥-  پيگيري جهت رعايت زمان بندي فرايند گزينش داوطلبان.
٢٦-  اعزام نماينده به منظور شركت و نظارت بر آزمون ها و مصاحبه هاي استخدامي كه توسط دستگاه (امور
اداري و استخدامي) برگزار مي گردد. (تبصره ماده ٢٢ آيين نامه).
٢٧-  برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي جهت كارشناسان تحت سرپرستي.
٢٨-  تنظيم برنامه و تهيه مقدمات برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و عمومي و گردهمايي سالانه گزينش گران استان با هماهنگي هيأت مركزي گزينش و همكاري ساير واحدهاي ذيربط.
٢٩-  شركت در جلسات شوراي اداري استان و شوراي مديران ستادي استانداري.
٣٠-  نظارت در اجراي امور رايانه اي در هسته (سيستم اتوماسيون گزينش) طبق مصوبات هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش.
٣١-  انجام ساير وظايف محوله برحسب تصميم هيأت عالي گزينش و يا هيأت مركزي گزينش.
٣٢-  بسترسازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارائه آموزش هاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، تفويض اختيار.
٣٣-  شركت در گردهمايي ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره هاي آموزشي مرتبط.
٣٤-  ارائه خط مشي و سازمان دهي فعاليت هاي دفتر، هدايت، هماهنگي، نظارت و ارزيابي عملكرد كاركنان تحت سرپرستي.