رئیس منابع طبیعی مهریز گفت: با پی پیگیری های ماموران حفاظت و حقوقی این اداره 2 هزار و 21 متر مربع از اراضی ملی در مجاورت سایت صنعتی 196 هکتاری مهریز رفع تصرف شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز به نقل از صبح مهریز، علی زارع سروی با اعلام اینکه امروز ۲ هکتار از اراضی ملی مهریز رفع تصرف شد اظهار کرد: با پی پیگیری های ماموران حفاظت و حقوقی این اداره ۲ هزار و ۲۱ متر مربع از اراضی ملی در مجاورت سایت صنعتی ۱۹۶ هکتاری مهریز قبل از پلیس راه مهریز-یزد رفع تصرف شد.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون مساحتی بالغ بر ۱۸ هزار و  ۷۴۱ متر مربع از اراضی ملی شهرستان رفع تصرف شده است و ۲۰ فقره پرونده متجاوزان به اراضی ملی  به مساحت چهار هزار و ۳۱۳ متر مربع نیز تشکیل و در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و به زودی با صدور حکم نسبت به خلع ید اراضی اقدام می شود.

علی زارع سروی با بیان اینکه اجرای برنامه های حفاظت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی می تواند مانع اساسی در کنترل متجاوزان و تخریب کنندگان منابع ملی باشد.  مهمترین مسئله بعد از قوانین را میزان مشارکت پذیری ملی و مردمی در حفظ و حراست از این منابع دانست و گفت توجه به ارزش و اهمیت منابع طبیعی ، حفظ و نگهداری آن را دوچندان می کند و فرهنگ سازی را راهکاری مناسب برای حفاظت از این عرصه های ملی دانست.

وی تاکید کرد: ترویج فرهنگ منابع طبیعی و فرهنگ سازی موجب ارتقای آگاهی عمومی و جلبمشارکت مردم در امر حفاظت از طبیعت خواهد شد.