به نطر شما كداميك از اولويت هاي زير مهمترين اولويت توسعه شهرستان مي باشد؟
% آرا
100% 1 a. توسعه كشاورزي
0% 0 b. توسعه عمراني
0% 0 c. توسعه فرهنگي
0% 0 d. توسعه صنعتي

کل آرا: 1

     

لطفا کد رهگیری پیشنهاد خود را وارد کنید تا از وضعیت آن مطلع شوید:

در صورتی که پیشنهاد شما هنوز در دستور کار قرار نگرفته (وضعیت آن "در دست بررسی" است) شما قادر به اصلاح پیشنهاد خود می باشید.

کد رهگیری*  
به منظور جلوگیری از ارائه پیشنهادهای تکراری با وارد کردن کلمه اصلی موجود در عنوان پیشنهاد، از پیشنهادهای ارائه شده و وضعیت آنها مطلع شوید.
(جهت مشاهده تمامی عناوین موجود، هیچ کلمه ای وارد نکرده و دکمه جستجو را کلیک کنید)

کلمه اصلی عنوان پیشنهاد
لطفا کد ملی خود را وارد کنید تا پیشنهادهای ارائه شده خود را مشاهده نمایید.

کدملی*