یارانه ها وماده 9یارانه ها

موارد مشمول ماده (9) آيين نامه قانون هدفمند كردن يارنه ها

 

مراحل اقدام مشمولين ماده (9) قانون هدفمند كردن يارانه ها:

 

 

موارد تغيير سرپرست (دستورالعمل ماده 9 آیین نامه قانون هدفمند کردن یارانه ها):

 

1-مفقودي سرپرست به مدت سه ماه

2-جنون ، سفاهت يا مهجور بون سرپرست

3-زنداني بودن يا شدن سرپرست

4-عدم حضور سرپرست در محل زندگي خانوار(خارج از كشور)

5-اعتياد سرپرست

6-رأي قطعي مراجع قضايي

7-فوت سرپرست (به پليس + 10 مراجعه شود با اصل و كپي مدارك شناسايي -شناسنامه و كارت ملي و گواهي فوت )

بر حسب مشموليت هر يك از موارد فوق بر اساس فايل ذيل مدارك لازم بند تهيه نموده و به همراه درخواست كتبي متقاضي، اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي سرپرست فعلي و سرپرست جديد (مادر خانوار) به فرمانداري مراجعه نمايند.

نامه مربوط به پليس +10 را دريافت نمايند و به  پليس +10 مراجعه نموده و نسبت به تغيير سرپرست اقدام نمايند .

بعد از تغيير سرپرست، سرپرست جديد موظف است براي ثبت شماره حساب به بانك مراجعه نمايد. در صورت اعلام نامبرده به عنوان سرپرست در سامانه بانك توسط سازمان هدفمند سازي يارانه ها امكان ثبت حساب براي سرپرست براي دريافت يارانه وجود خواهد داشت.

 

 

اصلاحیه دستورالعمل ماده 9 آیین نامه قانون هدفمند کردن یارانه ها

 

موارد جدا كردن افراد خانوار و ايجاد خانوار جديد (اصلاحیه دستورالعمل ماده 9 آیین نامه قانون هدفمند کردن یارانه ها):

 

1-حضانت فرزند

2-دادخواست طلاق

3-ترك نفاق

 

 

براي هريك از موارد فوق فرم استشهاديه مربوط به موضوع تكميل شده و به همراه درخواست كتبي متقاضي، اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي سرپرست فعلي اعضاي خانوار به فرمانداري مراجعه نمايند.

نامه مربوط به پليس +10 را دريافت نمايند و به  پليس +10 مراجعه نموده و نسبت به موضوع مورد درخواست اقدام نمايند .

اگر موضوع شامل تغيير سرپرست باشد خانوار باشد ،بعد از تغيير سرپرست، سرپرست جديد موظف است براي ثبت شماره حساب به بانك مراجعه نمايد. در صورت اعلام نامبرده به عنوان سرپرست در سامانه بانك توسط سازمان هدفمند سازي يارانه ها امكان ثبت حساب براي سرپرست براي دريافت يارانه وجود خواهد داشت .

 

 

دريافت فرمهاي استشهاد محلي :

 

1- جدا نمودن يارانه همسر و فرزند(عدم سازش)

2-جدا نمودن يارانه همسر و فرزند(ترك نفقه )

3- جدا نمودن يارانه همسر تنها ( عدم سازش )

4-جدا نمودن يارانه همسر تنها (ترك نفقه)

5-تغيير سرپرست يا جدا نمودن يارانه همسر و فرزند(اعتياد)