گزارش تصویری از همایش هدفمندکردن یارانه ها برگزار شد