گزارش تصویری از بازدید فرماندار مهریز از دانشگاه امام جعفرصادق(ع)

کیانی مقدم فرماندار مهریز از دانشگاه امام جعفرصادق(ع) مهریز بازدید و در جریان روند ساخت و ساز این دانشگاه قرار گرفت.