گزارش تصویری از افتتاح سامانه جدید و مکانیزه صدور شناسنامه بزرگسال در شهرستان مهریز