فرماندار مهریز به بازنگری مجدد و کارشناسی بیشتر در خصوص سرعت گیرهای سطح شهرستان تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، وی  غیراستاندارد بودن برخی از این سرعت گیرها را برای شهروندان حادثه بار دانست.
در ادامه نیز اعضای شورای ترافیک به ارائه پیشنهادات و نظرات خود در خصوص مدیریت ترافیک در شهرستان پرداختند.
در پایان نیز منتظر از کارشناسان ترافیک دفتر فنی استانداری اعضا را در جریان مراحل پشرفت طرح ورودی مهریز قرار داد.