به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان مهريز،بر اساس نتايج ارزيابي عملكردسال 1391 فرمانداريهاي استان يزد بر مبناي امتياز ارزيابي  وزارت كشور، فرماندار مهريز"مهدي كياني مقدم" با امتياز 185 از 200بالاترين امتياز را بين فرمانداران استان، وهمچنين فرمانداري مهريز رتبه دوم فرمانداريهاي  استان را كسب نمود به همين دليل فرمانداراز زحمات همكاران دربخشهاي مختلف صميمانه تقدير و تشكر نمود.