" دستور العمل اجرايي نحوه مشاركت مردم به

منظور راه اندازي واحد هاي توليدي مستقردر روستا ها"نتیجه تصویری برای دانلود

ماده 3 مدارك مورد نياز جهت دريافت تسهيلات :

· مدارك و مستندات شركت)تصوير اساسنامه، شركت نامه، طرح توجيهي، ليست سهامداران، درصد سهام،تصوير آگهي هاي رسمي در روزنامه رسمي و...(

· اسناد محل اجراي طرح

· مجوز هاي قانوني مورد نياز از مراجع ذيربط براي انجام فعاليت مورد نظر

· گواهي از مراجع ذيصلاح براي استفاده از اولويت ايثارگران، مددجويان كميته امداد حضرت امام

خميني)ره( يا سازمان بهزيستي كشور

· طرح توجيهي) فني، اقتصادي و مالي)

 

ماده 5 شرايط و ضوابط اعطاء تسهيلات: -

تسهيلات پرداختي موضوع اين دستور العمل با توجه به شرايط سرمايه گذاري و سرمايه گذار حداكثر داراي 11 درصد نرخ سود با توجه به شرايط زير خواهد بود:

الف( تسهيلات مذكور صرفاً به منظور ايجاد، تكميل و توسعه انواع فعاليت هاي اقتصادي در مناطق روستايي) حداكثر 3 طرح در هر دهستان كه حداقل 2 طرح آن مشاركتي است( تصريح شده در ماده 2 همين دستورالعمل تعلق مي گيرد.

ب( اولويت پرداخت تسهيلات، فعاليت هاي جمعي با مشاركت روستائيان به ويژه ساكنين محلي )منطقه اي( مي باشد.

تبصره 1: نرخ سود تسهيلات 3 درصد صرفاً مشمول طرح هاي مشاركتي مي گردد كه حداقل 211 عضو سرپرست خانوار داشته باشد.

تبصره 2: موارد استثناء در زمينه تعداد اعضاء طرح هاي مشاركتي، سقف تسهيلات طرح هاي غير مشاركتي منوط به اعلام نظر معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور مي باشد.

تبصره 3: نرخ سود تسهيلات پرداختي به طرح هاي غير مشاركتي 11 درصد خواهد بود.

ج( طرح هاي مشاركتي واقع در روستاهاي مرزي از تسهيلات قرض الحسنه بدون اخذ كارمزد برخوردار مي باشد.

٪ د( نرخ سود طرح هاي غير مشاركتي در روستاهاي مرزي7 مي باشد.

ه( تسهيلات اين دستورالعمل صرفاً به طرح هاي مشاركتي و غير مشاركتي كه در قالب شركت مديريت مي گردند،اختصاص مي يابد.

و( طرح هاي غير مشاركتي در صورتي از مزاياي اين دستورالعمل بهره مند مي گردند كه اولاً نيروي انساني مورد نياز خود را از نيروهاي محلي بكارگيرند، ثانياً آثار اجراي طرح در منطقه محسوس و ملموس بوده و به اقتصاد روستا كمك نمايد.

ز( طرح هاي مشاركتي با حجم كل سرمايه گذاري حداقل 4 ميليارد ريال و طرح هاي غير مشاركتي با حجم كل سرمايه گذاري حداقل 2 ميليارد ريال مشمول بهره مندي از ضوابط اين دستور العمل مي گردند.

ح( پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل به صورت سرمايه درگردش صرف مقدور نمي باشد.

ت( سقف تسهيلات جهت طرح هاي غير مشاركتي در روستاهاي مرزي 51 ميليارد ريال و روستاهاي غير مرزي 41ميليارد ريال و در طرح هاي مشاركتي متناسب با سهم آورده و بدون سقف مي باشد.

ي( كليه پرداخت ها توسط موسسه عامل حداكثر در سه مرحله و متناسب با پيشرفت طرح مي باشد.

ك( در صورت عدم انجام تعهد توسط متقاضي يا متقاضيان، موسسه عامل مجاز است بر اساس نرخ هاي اعلامي از سوي بانك مركزي جرايم لازم را اعمال نمايد.

ماده 6 ضمانت بازپرداخت تسهيلات: -

الف( طرح هاي مشاركتي و مرزي:

كارت يارانه متقاضيان با ارائه موافقت كتبي به بانك عامل مبني بر برداشت يارانه خانوار )افرادي كه از دريافت يارانه انصراف داده اند پس از تاييد سازمان هدفمندي يارانه ها نيز مشمول اين بند مي گردند(، امكان تضمين دسته جمعي سهامداران، اسناد مالكيت مربوط به محل اجراي طرح، مستحدثات آتي الاحداث، اموال، ضمانت نامه صندوق تعاون، دستگاه ها و تجهيزات خريداري شده از محل تسهيلات.

ب( ساير طرح ها:

وثايق مورد نياز بانك جهت طرح هاي غير مشاركتي ماده 7 دوره مشاركت، تنفس و بازپرداخت: -

الف( دوره مشاركت )سازندگي( حداكثر دو سال متناسب با طرح و شروع آن از اولين پرداخت مي باشد.

ب( دوره تنفس باز پرداخت تسهيلات: بعد از اتمام دوره مشاركت به مدت يكسال از زمان بهره برداري مي باشد.

تبصره: چنانچه دوران مشاركت طرح كمتر از دوره در نظر گرفته در قرار داد باشد ، مدت زمان صرفه جويي شده به عنوان دوره تنفس منظور خواهد شد.

ج( دوره باز پرداخت تسهيلات: دوره باز پرداخت تسهيلات حداكثر 5 سال بعد از دوره تنفس مي باشد.

د( طرح هايي كه در طي دوره باز پرداخت تسهيلات موفق به صادرات محصولات خود شوند، به ازاي هر 25 ٪ صادرات محصولات در سال، به مدت سه ماه به سقف زمان بازپرداخت تسهيلات مربوطه اضافه مي گردد.

ماده 8 سهم آورده متقاضيان يا متقاضي : -

سهم آورده طرح هاي مشاركتي حداقل 21 ٪ و طرح هاي غير مشاركتي 25 ٪ از سرمايه مورد نياز طرح مي باشد و همچنين سهم آورده هر سرپرست خانوار در طرح هاي مشاركتي نبايستي كم تر از1/3يارانه خانوار باشد. /

تبصره 1: سهم آورده شركت هايي كه حداقل 71 ٪ سهام

آنها متعلق به ايثارگران، مددجويان كميته امداد حضرت امام خميني)ره( يا سازمان بهزيستي كشور باشد، حداقل 15تعيين ميگردد.

تبصره 2: سهم آورده در روستاهاي مرزي در طرح هاي مشاركتي حداقل 11 ٪ و غير مشاركتي حداقل 15مي باشد.

تبصره 3: سهم آورده افراد حقيقي داراي ثبت اختراع وشركت هاي دانش بنيان حداقل 15 ٪ خواهد بود.

تبصره 4: شروع پرداخت تسهيلات منوط به تامين حداقل٪51 سهم آورده )به صورت نقدي(توسط متقاضيان بوده و٪51 مابقي سهم آورده متناسب باپيشرفت طرح تامين وپرداخت خواهد شد.

تبصره 5: موسسه مالي مجاز است در صورت عدم پرداخت به موقع سهم آورده افراد متناسب با پيشرفت طرح، راساً نسبت به برداشت از يارانه آنها اقدام نمايد.

ماده 9 گردش كار و نحوه اخذ تسهيلات: -

الف( تعيين و اعلام سياست ها و اولويت هاي سرمايه گذاري استان توسط دستگاه هاي اجرايي و اعلام آن به فرمانداران توسط استاندار در راستاي اجراي ماده 21 آيين نامه اجرايي

ماده 134 قانون برنامه پنجم.

ب( اطلاع رساني اولويت هاي سرمايه گذاري روستايي به عموم توسط فرمانداران، بخشداران و دهياران فرايند بررسي طرح -

الف( فرمانداري ، مطابق با اولويت هاي سرمايه گذاري اعلام شده توسط دستگاه هاي اجرايي، طرح متقاضي را حداكثر سه روز پس از دريافت به رئيس كميته اجرائي، جهت بررسي و تصويب معرفي مي نمايد.

ب( كميته اجرايي ضمن تشكيل جلسه، نسبت به بررسي فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي فرهنگي طرح ها حداكثر ظرف -مدت 15 روز اقدام و در صورت تصويب، مراتب را ضمن اطلاع به متقاضي و فرمانداري، جهت صدور مجوز و تشكيل پرونده به دستگاه اجرايي و موسسه عامل معرفي مي نمايد.

تبصره 1: دبيرخانه كميته موظف است پس از وصول معرفي نامه از فرمانداري حداقل يك هفته پيش از تشكيل جلسه يك نسخه از مستندات طرح را به همراه دعوت نامه براي اعضاء كميته ارسال نمايد.

تبصره 2: رئيس كميته اجرايي در صورت لزوم از ساير دستگاه ها براي شركت در جلسات دعوت خواهد نمود.

ج( دبيرخانه كميته مي بايست فهرست طرح هاي مصوب و غير مصوب را )با ذكر دليل( به فرمانداري هاي استان و معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري اعلام نمايد.

تبصره: در تصويب و تائيد طرح ها به گونه اي عمل شود كه حداقل از منابع استاني به طرح هاي مشاركتي اختصاص يابد.