بخشي از" دستور العمل اجرايي نحوه مشاركت مردم به منظور راه اندازي واحد هاي توليدي مستقردر روستا ها " نتیجه تصویری برای دانلود كه نحوه حمايت از طرح را  تشريح نموده است.

ماده 11 حمايت ها : -

الف( كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي استاني آنها وموسسه ي عامل موظفند هرگونه همكاري لازم را درخصوص تسريع در بررسي طرح، صدور مجوزهاي لازم و ارائه اطلاعات مورد نياز بعمل آورند. درغير اينصورت به عنوان سهل انگاري تلقي و قابل پيگرد قانوني مي باشد.

ب( سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران و سازمان آموزش و تحقيقات جهادكشاورزي موظفند نسبت به برنامه ريزي لازم جهت ارائه آموزشهاي كاربردي در راستاي راه اندازي واحدهاي توليدي با رويكرد توجه به زنجيره توليد و خوشه هاي صنعتي و استفاده از شيوه هاي نوين توليد را فراهم آورند.

ج( وزارت جهاد كشاورزي موظف است در صورت تائيد كميته اجرائي، زمين محل اجراء طرح)اراضي ملي ،دولتي، موات( را بدون اخذ اجاره بها، حق بهره برداري يا حق انتفاع در اختيار متقاضي قرار دهد.

د( وزارتخانه هاي نيرو و نفت) شركت ملي گاز ايران ( مكلفند نسبت به تأمين انرژي و برقراري انشعابات مورد نياز در اسرع وقت اقدام و هزينه مربوطه را به صورت اقساط دوساله بعد از بهره برداري دريافت نمايند.

ه( كليه فرمانداران و بخشداران كشور مكلفند با همكاري دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و با استفاده از ظرفيتهاي موجود مانند سازمان تعاون روستايي، شركتهاي تعاوني روستايي و اتحاديه ها و ساير تشكل هاي مردم نهاد زمينه حضور و مشاركت مردم و شگل گيري گروه هاي مردمي را براي تحقق اهداف دستورالعمل فراهم آورند.

ماده 12 كليه استانداران و فرمانداران موظفند با بهره گيري از ظرفيت هاي شهرستاني، استاني، ملي و تشكيل كميته مستقل متقاضيان را در زمينه نحوه مشاركت مردمي، بهره گيري از ظرفيت هاي موجود، اولويت هاي سرمايه گذاري، شناسائي طرح، تهيه طرح تيپ و.... كمك نمايند.