دلجوئی مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی یزد از یک جانباز مهریزی

حاج عبد الخالق جعفری در این دیدار ضمن تقدیر از فعالیتهای چندین ساله وی به بیان نقش ایثارگران در 8سال دفاع مقدس پرداخت .وی همچنین مشکلات ادامه کار ودرمان آقای محمد رضا دهقان را مورد بررسی ودرخصوص رفع آن قول پیگیری داد.
جانباز محمد رضا دهقان منگابادی با 25%جانبازی 20 سال بعنوان تکنسین اتاق عمل به بیماران خدمت کرده واخیرا" به علت بیماری از کارافتاده شده  است .