دبیرستان ابن سینا و رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 89
وی در ادامه این موفقیت را به همه دانش آموزان و اولیای آنان و دبیران ومجموعه کادر آموزش و پرورش مهریز و استان که سهمی در این موفقیت داشته اند تیریک می گوییم.