سيد محمد رستگاري فرماندار شهرستان مهريز از پروژه درحال اجراي ساماندهي حسينيه اعظم  روستاي خورميز عليابازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان مهريز؛ سيد محمد رستگاري با اتفاق سيد عباس طباطبايي بخشدار مركزي شهرستان مهريز ومهدي دهقان زاده كارشناس امور عمراني فرمانداري از پروژه درحال اجراي ساماندهي حسينيه روستاي خورميز عليا بازديد و از نزديك درجريان پيشرفت فيزيكي اين پروژه قرار گرفت .