به مناسبت هفته دولت در مهريز:

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:به مناسبت هفته دولت برنامه موج جوونی از رادیو سراسری جوان که با سفر به شهرستان های ایران به معرفی جاذبه ها و ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان ها می پردازد با حضور گسترده مردم در شهر مهريز به اجرای برنامه زنده پرداخت.

برنامه موج جوونی از رادیو سراسری جوان که با سفر به شهرستان های ایران به معرفی جاذبه ها و ظرفیت ها و توانمندی های شهرستان ها می پردازد در شهر طبس به جرای برنامه زنده پرداخت.