اعلام تخلف و سوء جریان

 رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت برعهده هيات رسيدگي به تخلفات كاركنان مي باشد و مي بايست از آن طريق پيگيري شود و اين فرمانداري تنها در راستاي مقابله با فساد و مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگانهاي مذكور بر اساس شرح وظايف استانداران و فرمانداران وارد عمل خواهد شد:

 

 

تخلفات اداري

ماده8

تخلفات اداري به قرار زیر است

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداري

2- نقض قوانین و مقررات مربوط

3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل

4- ايراد تهمت و افترا، هتک حیثیت

5- اخاذي

6- اختلاس

7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص

8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري

9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز

10-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی

11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري

12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه

13- سرپیچی از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظایف اداري

14- کم کاري یا سهل انگاري در انجام وظایف محول شده

15- سهل انگاري رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداري

17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف  رشوه خواري تلقی می شود.

18- تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداري از تسلیم مدارك به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند

19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداري

20- رعایت نکردن حجاب اسلامی

21-رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی

22-  اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر

24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثناي سمتهاي آموزشی و تحقیقاتی.

25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26-جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27-دست بردن درسؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشاي سؤالات امتحانی یا

تعویض آنها.

28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.

29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.

30-سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداري.

31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوزقانونی.

32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیرقانونی.

33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهاي گروهی براي تحصیل مقاصد غیرقانونی.

34-عضویت دریکی از فرقه هاي ضاله که از نظراسلام مردود شناخته شده اند.

35-همکاري با ساواك منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.

36-عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها.

37-عضویت در گروههاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آنها.

38-عضویت در تشکیلات فراماسونري-

39-  ممنوعیت استعمال دخانیات در محیط اداره واماکن عمومی