گزارش تصويري از سفراستاندار به شهرستان مهريز از دریچه ی دوربین استانداری

 


function _62_INSTANCE_Fujl_saveComment() { document._62_INSTANCE_Fujl_fm._62_INSTANCE_Fujl_cmd.value = "add"; submitForm(document._62_INSTANCE_Fujl_fm); }