رئیس ستاد انتخابات مهریز

دهیاران زمینه برگزاری انتخاباتی سالم را فراهم كنند

محمد جواد برزگر درجمع دهياران و روسای شوراهای روستاهاي بخش مركزي مهریز، اظهار داشت: تشويق مردم براي حضور حداكثري در انتخابات و برگزاري انتخابات سالم و قانونمند و نيز صيانت از آراي مردم، مطالبه رهبري نظام از مجريان انتخابات است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز محمد جواد برزگر درجمع دهياران و روسای شوراهای روستاهاي بخش مركزي مهریز، اظهار داشت: تشويق مردم براي حضور حداكثري در انتخابات و برگزاري انتخابات سالم و قانونمند و نيز صيانت از آراي مردم، مطالبه رهبري نظام از مجريان انتخابات است.
رئیس ستاد انتخابات مهریز با تاكيد بر تلاش همه مجريان و ناظران انتخابات براي تحقق منويات رهبري درحوزه مهم و بسيار حساس انتخابات، افزود: دهياران مناطق روستايي از جمله مسئولاني هستند كه بايد به دقت وظايف قانوني محوله را انجام دهند.
برزگر منشادی، حفظ وحدت و آرامش دربين مردم، پرهيز از دخالت در امر انتخابات، جانبداري نكردن از نامزد يا جريان خاص، پرهيز از ورود به مسائل كانديداها و جلوگيري از ايجاد اختلاف بين آنان و نيز فراهم كردن زمينه براي حضور حداكثري روستاييان در انتخابات و اطلاع رساني مناسب را از مهمترين وظايف دهياران برشمرد و بر آن تاكيد كرد.