فرماندار مهريزدر جلسه شوراي سالمندان و كميته مناسبت سازي شهرستان:

 فرماندار مهريز گفت :تمامی ادارات باید در حوزه مناسب سازی معابر خود و همکاری با اداره بهزیستی جهت استاندارد سازی خدمات به سالمندان و توانخواهان بعنوان یکی از گروههای ارباب رجوع دارای اولویت ارائه خدمات ، همکاری نمایند .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز سيد محمد  رستگاری فرماندار شهرستان مهریز در جلسه کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان مهریز  با بیان اینکه مناسب سازی معابر و همچنین توسعه خدمات متناسب با رشد نرخ سالمندی شهرستان نمی باشد از ادارات مرتبط خصوصا شهرداری در خواست نمود،تا نسبت  به رفع مشکلات با هماهنگی اداره بهزیستی اقدام نمایند .
فرماندار شهرستان با تعیین فرجه زمانی برای تمامی ادارات از اداره بهزیستی بعنوان دبیر جلسه در خواست نمود تا طی برنامه زمانبدی دقیق مشکلات ادرات مختلف در خصوص مبا حث مناسب سازی نظیر رمپ مناسب و... بررسی و اعلام گردد تا در زمان معینی  نسبت به رفع آن اقدام تا انشالله مقدمات اعلام شهر دوستدار سالمند و بدون مانع در سال اتی فراهم گردد.