جلسه تعيين تكليف طرحهاي فاقد پيشرفت فيزيكي مناسب با حضور فرماندار مهريز، ومسئولين مربوطه استان در سالن جلسات فرمانداري مهريز برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان مهريز:مهدي كياني مقدم فرماندار مهريزضمن خيرمقدم به حضار به تبيين دستور كار جلسه پرداخت در ادامه راستي ار طرف نماينده مردم شهرستان مهريز در مجلس شوراي اسلامي گفت:كمبودآب مشكل بخش صنعت درشهرستان مهريزمي باشد  وخواستار راهكارحل مشكل  از طرف مسئولين شد ودرخواست پيگيري و اقدام لازم جهت خلع يدآب اختصاص داده شده به طرحهاي صنعتي فاقد پيشرفت  فيزيكي را نمود.  درپايان پس از بحث وتبادل نظرتوسط اعضاي جلسه مقررشد طرحهايي كه به دليل عدم توانمندي متقاضي، اقدام لازم جهت احداث وبهره برداري صورت نپذيرفته شناسايي تا مراحل قانوني خلع يد تسريع پذيرد.