به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛ درراستاي بازديد از طرحهاي نيمه تمام توليدي و اقتصادي شهرستان و بررسي مسائل و مشكلات آنان،سيد محمد رستگاري  فرماندار مهريزباتفاق رييس اداره صنعت و معدن و تجارت مهريز، مدير عامل شركت توسعه شهركهاي صنعتي ،معاونين امور مالياتي  واداره تعاون كارورفاه اجتماعي مهريز از روند عمليات اجرايي و زير ساختهاي صورت گرفته شده بازديد نمودند.


IMG_1959.JPG IMG_1961.JPG IMG_1956.JPG IMG_1954.JPG IMG_1948.JPG IMG_1943.JPG IMG_1937.JPG IMG_1932.JPG IMG_1930.JPG IMG_1929.JPG IMG_1928.JPG IMG_1927.JPG IMG_1926.JPG IMG_1925.JPG IMG_1921.JPG IMG_1947.JPG IMG_1942.JPG IMG_1925.JPG IMG_1918.JPG photo_2017-11-01_10-45-32.jpg IMG_1908.JPG
Yes