آگهي استخدام قراردادي

دهياري هاي بخش مرکزی شهرستان مهریز در نظر دارند در راستاي تحقق اهداف و وظايف خود تعداد 2 نفر را از بين فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم،تحقيقات وفناوري، براي پست مسئول امور مالي و مسئول امور عمرانی  از طريق برگزاري آزمون استخدامي كتبي،مصاحبه وگزينش بصورت قراردادي وتمام وقت استخدام نمايد.

شرايط:
1- داشتن مدرك ليسانس يا بالاتر در رشته حسابداري برای امور مالی و رشته عمران برای امور عمرانی با حداقل معدل 14 براي كليه مقاطع

2- داشتن تابعيت ايران

3- نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاه هاي اجرايي به موجب آراي مراجع قانوني

4- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

5- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
6- كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غيرپزشكي
7- داشتن عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر و دخاني
8- داشتن حداكثر سن 30 سال با احتساب كارت پايان خدمت. (سنوات تحصيلي دارندگان مدارك فوق ليسانس و بالاتر و همچنين سوابق فعاليت مرتبط به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر،به شرط سني اضافه مي شود)

تبصره:
1- آغاز به كار در صورت قبولي هر دو آزمون كتبي و مصاحبه  مي باشد.
2- افراد بومي در اولويت مي باشند.
3- تعداد نيروي موردنياز2 نفر(مرد) مي باشد.
4- فرد نهايي پذيرش شده ملزم به ارائه مدرك هفت گانه ICDL  ظرف مدت 2 ماه مي باشد.
5- تعهد انجام خدمت در پست پذيرفته شده به مدت حداقل 5 سال با اخذ ضمانت نامه بانكي
6- فعاليت در پست مربوطه به صورت قرارداد موقت بوده و در صورت عدم رضايت كارفرما، قرارداد فسخ خواهد شد.

مدارك موردنياز:

        1-كپي آخرين مدرك تحصيلي
2-كپي كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه
3- كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
4- ارائه گواهي ايثارگري (جانبازان بالاي 25 درصد و فرزندان شهدا در صورت كسب بالاترين نمره در اولويت مي باشند)

ضمناً نيروهای فوق پس از قبولي در آزمون و مصاحبه، به صورت قراردادي با حقوق و مزاياي قانون كار، مشغول به فعاليت خواهند گرديد.

زمان ثبت نام: از روزدوشنبه  مورخ 31/05/1401تا پايان ساعت اداري روز پنج شنبه مورخ 10/06/1401                                            

مكان ثبت نام: بخشداري مرکزی شهرستان  مهریز

دهياري هاي بخش مرکزی شهرستان مهریز در نظر دارند در راستاي تحقق اهداف و وظايف خود تعداد 2 نفر را از بين فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم،تحقيقات وفناوري، براي پست مسئول امور مالي و مسئول امور عمرانی  از طريق برگزاري آزمون استخدامي كتبي،مصاحبه وگزينش بصورت قراردادي وتمام وقت استخدام نمايد.

شرايط:
1- داشتن مدرك ليسانس يا بالاتر در رشته حسابداري برای امور مالی و رشته عمران برای امور عمرانی با حداقل معدل 14 براي كليه مقاطع

2- داشتن تابعيت ايران

3- نداشتن ممنوعيت استخدام در دستگاه هاي اجرايي به موجب آراي مراجع قانوني

4- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

5- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
6- كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غيرپزشكي
7- داشتن عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر و دخاني
8- داشتن حداكثر سن 30 سال با احتساب كارت پايان خدمت. (سنوات تحصيلي دارندگان مدارك فوق ليسانس و بالاتر و همچنين سوابق فعاليت مرتبط به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر،به شرط سني اضافه مي شود)

تبصره:
1- آغاز به كار در صورت قبولي هر دو آزمون كتبي و مصاحبه  مي باشد.
2- افراد بومي در اولويت مي باشند.
3- تعداد نيروي موردنياز2 نفر(مرد) مي باشد.
4- فرد نهايي پذيرش شده ملزم به ارائه مدرك هفت گانه ICDL  ظرف مدت 2 ماه مي باشد.
5- تعهد انجام خدمت در پست پذيرفته شده به مدت حداقل 5 سال با اخذ ضمانت نامه بانكي
6- فعاليت در پست مربوطه به صورت قرارداد موقت بوده و در صورت عدم رضايت كارفرما، قرارداد فسخ خواهد شد.

مدارك موردنياز:

        1-كپي آخرين مدرك تحصيلي
2-كپي كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه
3- كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم
4- ارائه گواهي ايثارگري (جانبازان بالاي 25 درصد و فرزندان شهدا در صورت كسب بالاترين نمره در اولويت مي باشند)

ضمناً نيروهای فوق پس از قبولي در آزمون و مصاحبه، به صورت قراردادي با حقوق و مزاياي قانون كار، مشغول به فعاليت خواهند گرديد.

زمان ثبت نام: از روزدوشنبه  مورخ 31/05/1401تا پايان ساعت اداري روز پنج شنبه مورخ 10/06/1401                                            

مكان ثبت نام: بخشداري مرکزی شهرستان  مهریز