گزارش تصویری از عیادت فرماندار مهریز از سالمندان آسایشگاه سالمندان