قوانین و مقررات

دستورالعمل هيات نظارت كشور درخصوص تطبيق سازمانهاي مردم نهاد
 نحوه تشكيل و صدور تأسيس انجمنهاي علمي و ادبي و هنري (مصوب دويست و شصت و دومين جلسه مورخ 7/8/70 شورايعالي انقلاب فرهنگي)
آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت به شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/ 84 به همراه اصلاحیه آیین نامه
دستورالعمل معافيت برخي ازموسسين سازمانهاي مردم نهاد ازارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
صدور مجوز تاسيس كانون هاي قرآني ،تشكل هاي مذهبي ،انجمن هاي اسلامي و هياتهاي مذهبي توسط سازمان تبليغات اسلامي
ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380مجلس محترم شوراي اسلامي بعلاوه دستور العمل اجرايي تاسيس، انحلال و اداره موسسات غير دولتي و خيريه موضوع بند 13 ماده 26 قانون
ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها مصوب سيصد و هشتاد و پنجمين جلسه مورخ 08/08/1375 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
دستورالعمل اجرايي انتخاب نماينده سمن ها در هيات هاي نظارت بر تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد
آيين نامه تشكيل انجمن هاي صنفي كارگري و كار فرمايي وزارت كار و امور اجتماعي
قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده
موارد الحاقي آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غير دولتي موضوع تصويب نامه شماره 27862/ت 31281 هـ مورخ 8/5/1384