نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس شهرستان مهریز

و مسئولین نیز طی سخنانی پژوهش را مبنای تحول در آموزش و پرورش خواندند و به نقش آموزش و پرورش در بستر سازی فرهنگ و آموزش کشور اشاره کردند.
گفتنی است دانش آموزان علیرضا کمالیان، سیدامین طباطبایی و محمد صداقت در سال تحصیلی گذشته در رشته مطالعه و تحقیق برگزیده کشوری انتخاب شدند.