جلسه ساماندهي و اجراي باند دوم مسير شهرك صنعتي مهريز با حضور فرماندار مهريز، ومسئولين مربوطه استان در سالن جلسات فرمانداري مهريز برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان مهريز:مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز پيرامون موضوع جلسه و ضرورت اجراي پروژه باند دوم جاده شهرك صنعتي بانظر به پيگيريهاي چندين ساله قبلي و ضرورت مشاركت  بخش خصوصي در اجراي پروژه تاكيد نمود سپس هريك از نمايندگان دستگاههاي اجرايي و واحدهاي توليدي نظرات خود رابيان نمودندودر پايان مقررگرديد بخش خصوص واداره راه و شهرسازي، با توجه به محدوديت زمان در آغاز عمليات اجرايي تسريع نمايند.