مشکلات بی تی اس روستایی و خطوط مخابراتی واحدهای مسکن مهر مهریز بررسی شد.

در جلسه ای با حضور مقوم مدیر کل شرکت مخابرات استان ،رستگارمقدم معاون فرماندار مهریز، علمدار رئیس شرکت مخابرات شهرستان و دیگر مسئولین ذیربط در محل فرمانداری مشکلات بی تی اس روستایی، خطوط ارتباطی واحدهای مسکن مهر و برخی کارخانجات شهرک صنعتی، کابل کشی شهرک سرامیک بررسی شد.
پیگیری نصب بی تی اس چندروستای محروم و باقیمانده مهریز، پیگیری، تعیین مکان و نصب خطوط مخابراتی پروژه های مسکن مهریز،پیگیری مشکلات شهرک صنعتی با حضور مسئولین ذیربط از جمله مصوبات این جلسه بود.