قرائت زیارت عاشورا و عزاداری در دهه اول محرم در محل فرمانداری برگزار شد