فرماندار مهريزدر جلسه شوراي بانكهاي شهرستان  ارتباط و تعامل سازنده بين بانكها و كليه دستگاههاي دولتي را يك ضرورت دانسته و بر تلاش در جهت تحقق آن تاكيد كرد.

به گزار ش روابط عمومي فرمانداري مهريز ؛با حضورسيد محمد رستگاري  فرماندار ،محمد زارع معاون فرماندار ،عليرضا مراديان كارشناس صنعت فرمانداري ،مسئولين بانكهاي شهرستان و برخي از مسئولين ادارات جلسه شوراي بانكهاي شهرستان در محل فرمانداري  برگزار شد .

در ابتداي اين جلسه فرماندار مهريز با بيان مطلوب نبودن وضعيت برخي واحدهاي توليدي ، نياز به توجه بيشتر تامين سرمايه ثابت براي اتمام واحدهاي نيمه تمام وهمچنين تامين سرمايه در گردش واحدهاي تعطيل شده به دليل مشكلات مالي و يا واحدهايي كه كمتر از ظرفيت واقعي مشغول توليد هستندتاكيد كرد .

سيد محمد رستگاري اولويتهاي شهرستان در اين بخش را پيگيري مستمر جهت جذب تسهيلات متمركز درصندوق توسعه ملي،تعامل وارتباط هرچه بيشتر با بانكهاي استان براي طرح مشكلات و نيازمنديهاي شهرستان به منظور ارائه راهكار و اطلاع از دستورالعملهاي جديد بانكها و تلاش براي خروج از ركود همگام با سياستهاي دولت تدبير و اميد دانست و خواستاربرنامه ريزي و  تلاش بيشتر مسئولين و عوامل اجرايي شهرستان شد.

در ادامه مسئولين ادارات وبانكها پس از ارائه گزارش كوتاه به بيان مشكلات ونيازهاي حوزه فعاليت خود پرداختندودر پايان مصوباتي بشرح ذيل اتخاد گرديد:

- تسريع در رفع رجوع مشكلات مشتريان در راستاي مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع

- لزوم انعكاس مسائل شهرستان در حوزه كاري مرتبط و پيگيري و حل مسايل و مشكلات قابل حل در شهرستان

- بازديد مشترك از فضاي فيزيكي بانكها وادارات جهت بهبود وضعيت به منظور رفاه حال معلولين

- پيگيري تامين سرمايه در گردش در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي

- جذب و حمايت از سرمايه گذاران باتوجه به منابع محدود در شهرستان