راهیمایی 13 آبان روز دانش آموز در مهریز با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شد.

دانش آموزان مهریزی در گروه ها و از مدارس مختلف با حمل پرچم های جمهوری اسلامی ایران و پارچه نوشته هایی با مضامین شعارهای ضداستکباری از میدان شهید صدوقی تا حسینیه شهدای گمنام با سر دادن شعار های راهپیمایی کردند.