​​​​​​​

با هدف ارائه دستاوردهاي بسيج و انتقال تجربيات نمايشگاه اسوه بسيج در شهرستان مهریز برپا شد.