به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،باعنايت  به مراجعات مردمي در خصوص چرا نصب ارت در هنگام انشعاب برق ضروري است ، جوابيه مدير توزيع برق مهريز بشرح ذيل مي باشد :

در سال 1389 به دنبال  بالا رفتن آمار برق گرفتگي بخصوص در منازل و واحد هاي تجاري ، كارگروه شيوه نامه اماكن تدوين و تصويب نمود كه به منظور جلوگيري از برق گرفتگي نصب اتصال زمين و كشيدن سيم سوم(فاز، نول،اتصال زمين)براي كليه اماكن الزامي است.

پيرو تصويب شيوه نامه اماكن،وزارت نيرو طي بخشنامه اي نصب سيستم ارت و سيم سوم را ابلاغ و تاكيد گرديد جهت حفاظت از برق گرفتگي واگذاري انشعاب برق پس ار نصب اتصال زمين حفاظتي و بازديدو تاييد و ارائه تاييديه نظام مهندسي به ادارات برق صورت گيرد و همزمان با نصب كنتور جهت رعايت استاندارهاي حفاظت از برق گرفتگي اتصال به زمين مربوط به مشترك به سيم نول كنتور متصل واز نقطه اتصال يك رشته سيم ارت حفاظتي خارج شده و اصطلاحا هم بندي اجرا گردد.

بعضي از  مشتركين گرامي كه به فوايد اتصال زمين واقفند با سيم كشي سيم سوم و نصب كليد حفاظت از جان ،لوازم برقي خود را به اتصال زمين وصل و خود را از خطر برق گرفتگي حفاظت مي نمايند ،ولي  بواسطه اينگه اين مديريت جهت رفاه حال مردم انشعاب برق را هنگام ساخت و ساز و قبل از تكميل ساختمان واگذاري مي كند كه مشترك بتواند در مرحله ساخت هم از نعمت برق بهره مند باشد بعضي از مشتركين سيم سوم را از سيم كشي ساختمان حذف مي كنند ،و از طرف ديگر چون بسياري از منازل بدون پروانه ساخته مي شود ،براي سازمان نظام مهندسي امكان نظارت بر اجراي سيم سوم وجود ندارد  و لذا براي بعضي از مردم اين شائبه ايجاد مي گرددكه اتصال زمين ضرورتي نداشته و فقط براي تقويت نول شبكه است و حال آنكه شبكه برق هر 150متر يك ارت دارد و ساليانه طبق چك ليستي كنترل و مقاومت ان اندازه گيري مي شود .

البه ناگفته نماند ارتي كه مشترك احداث وبه سيم نول متصل مي نمايد در صورتي كه ارتباط نول شبكه از كنتور مشترك قطع شود از بالا رفتن ولتاژدر منزل مشترك جلوگيري خواهد كرد كه اين با منافع مشترك منافاتي ندارد .