جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها برگزار شد

وی نظارت دقیق در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، کنترل بازار و نرخ کالاها، بیان کردن اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها را نیز مورد تاکید قرار داد.
پیگیری بسته های سیاستی حمایتی از طرح دستگاه های مربوطه، ارائه گزارش تخلفات به اداره تعزیرات حکومتی و رسیدگی جدی و سریع پرونده های متخلف، اعلام نرخ مقایسه ای کالاها توسط اداره بازرگانی،اعلام تاثیر مثبت یا منفی ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر روی کالاها و مواد مصرفی مردم، پیگیری سوخت و سهمیه بخش های مختلف کشاورزی و پیگیری نرخ کرایه های یزد مهریز،تهیه و ارسال لیست کشیک ادارات ویژه قانون هدفمندسازی یارانه ها از مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.