رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مهريز از بهره برداري گياه دارويي و صنعتي آنغوزه در شهرستان خبر داد.

سيد علي باقري در اين خصوص بيان  داشت :  با توجه به بازديد هاي ميداني صورت گرفته و نيز وضعيت بارندگي شهرستان در سالجاري ، پوشش مناسب آنغوزه  و با عنايت به مصوبه كميته فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بعد از حدود 4 سال زمينه بهره برداري اين گياه فراهم آمده است .

وي با بيان اينكه بهره برداري از گياه آنغوزه فقط از طريق شركت در مزايده و تعيين بهره بردار و صدور مجوز از سوي اداره منابع طبيعي و آبخيزداري امكان پذير بوده و برداشت غيرقانوني آن جرم محسوب شده و پيگرد قانوني دارد اظهار داشت در مراتعي كه بهره برداري صورت مي گيرد بعد از برداشت محصول عمليات احياء مراتع شامل بذرپاشي و كپه كاري توسط بهره بردار صورت مي گيرد و ملزم به انجام آن مي باشند و مراتع نيز قرق شده تا پوشش منطقه براي آينده اي نزديك و بهره برداري ديگر وضع اوليه خود را بدست آورد .

وي خاطر نشان كرد از  هر گياه آنغوزه 20 تا 40 گرم شيره استحصال مي شود كه از شيره آن ده ها نوع ماده دارويي ارزشمند بدست مي آيد كه به علت نبودن صنعت تبديل در ايران ، به صورت خام و بدون فرآوري  صادر مي شود .

سيد علي باقري از  متقاضيان بهره بردار خواست  تا با مراجعه به سايت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد به نشانيhttp://yazd.frw.org.ir و دريافت اسناد مزايده و اطلاع از شرايط آن ، حداكثر تا ساعت 10 مورخ 1/4/96 با تحويل اسناد به دبيرخانه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد در مزايده مربوطه شركت نمايند .

وي در پايان اظهار داشت با متخلفان بهره بردار به استناد  ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري برخورد قانوني خواهد شد .