مهدي دهقان زاده بخشدارمركزي مهريز  درجلسه اي كه بمنطورپيگيري موضوع تامين اب شرب وبهداشت روستاهاي مزارع شور باحضورمديراموراب وفاضلاب روستايي شهرستان ودهياران وروساي شوراي اسلامي روستاهاي مزرعه شريف ومزرعه حاجي عبدالله درمحل بخشداري برگزارگرديدگفت: فرمانداري وبخشداري و مديريت اب وفاضلاب روستايي شهرستان به جديت پيگيرتحقق موضوع تامين اب شرب وبهداشت روستاهاي شهرستان ازجمله روستاهاي مزارع شور مي باشند.ضمن اين كه تاكنون نيز اقدامات متعددي با پيگيري مديريت ابفارشهرستان واستان ومساعدت شركت اب منطقه اي صورت پذيرفته است.ايشان گفت ان شاءالله با اجراي طرح مجتمع ابرساني مزارع شور كه طرح مطالعاتي ان تهيه گرديده است ودر مرحله صدور مجوز از سوي كميسيون هاي مربوطه شركت اب منطقه اي استان يزدمي باشد مشكل تامين اب اين روستاها مرتفع خواهد گرديد.

خلاصه زاده مدير اب وفاضلاب روستايي شهرستان مهريز درادامه اين جلسه ضمن ارائه گزارش عملكرد واقدامات صورت گرفته دراين زمينه گفت اين شركت تلاش مي كند تا زمان اجراي طرح مجتمع ابرساني مذكور،براي تامين اب شرب اين روستاها اقدام نمايد ومسئولين محلي هم اگر پيشنهاد عملي در اين زمينه دارند ارائه نمايند.