بازدید از محل ساخت اتاقک مخابرات طرح مسکن مهر

در این بازدید حیدری معاون توسعه و عمران شرکت مخابرات استان،علمدار رئیس شرکت مخابرات شهرستان، رستگاری معاون فرماندار و دیگر مسئولین نیز حضور داشتند.