به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز"سيد محمد رستگاري "فرماندار مهريز طي حكمي از طرف"سيد محمد ميرمحمدي"استاندار يزدبه عنوان رييس ستاد ساماندهي امور جوانان شهرستان مهريز انتخاب و منصوب شد.