5200قطعه بن بين مددجويان تحت پوشش کميته امداد و خانواده هاي اقشار نيازمند توزيع گرديد

5200قطعه بن بين مددجويان تحت پوشش کميته امداد و خانواده هاي اقشار نيازمند توزيع گرديد


کميته امداد امام خميني شهرستان مهريز هم اکنون 2150خانوار با جمعيت 4300نفر در قالب عادي و طرح شهيد رجايي تحت پوشش دارد و 1000نفر نيز به صورت موردي مساعدت ميشوند.
5200قطعه بن بين مددجويان تحت پوشش کميته امداد و خانواده هاي اقشار نيازمند توزيع گرديد
 5200قطعه بن بين مددجويان تحت پوشش کميته امداد و خانواده هاي اقشار نيازمند توزيع گرديد
اررزش هر قطعه اين بن 360000ريال ميباشد .خانوادههاي تحت پوشش بر اساس نفراتشان پس از دريافت بن به فروشگاههاي طرف قرار داد شامل فروشگاه بسيجيان ,اصناف وکارگران ,بنياد 15خردادوتعاون روستايي و20 شعبه ان در روستاها مراجعه مينمايند واقدام به تهيه اقلام خوراکي مورد نياز خود مينمايند.اعتبار مورد نياز اين طرح به مبلغ 1,872,000,000 ريال است که از بودجه اقشار اسيب پذير توسط دولت محترم تامين گرديده است.لازم به ذکر است کميته امداد امام خميني شهرستان مهريز هم اکنون 2150خانوار با جمعيت 4300نفر در قالب عادي و طرح شهيد رجايي تحت پوشش دارد و 1000نفر نيز به صورت موردي مساعدت ميشوند.
آدرس کوتاه :