مشارکت حداکثری در انتخابات (کلیپ)


مهمترین رکن انتخابات مطلوب در نظام اسلامی #مشارکت_حداکثری است

#همه_می_آییم
#امتحانی_دوباره
#ماپیروزیم
 مهمترین رکن انتخابات مطلوب در نظام اسلامی #مشارکت_حداکثری است
#نه_روز_تا_انتخاب_یازدهم


 
آدرس کوتاه :