دوره ای آموزشی پیش نیازهای دریافت پروانه کسب در مهریز برگزار شد

دوره ای آموزشی پیش نیازهای دریافت پروانه کسب در مهریز برگزار شد


جمعی از اصناف و کسبه مهریز با شرکت در دوره ای آموزشی با پیش نیازهای دریافت پروانه کسب و تمدید آن آشنا شدند.   آئين‌نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب توسط اتحاديه‌هاي صنفي در   شهرها (موضوع تبصره يك   ماده 12 قانون نظام صنفي)
دوره ای آموزشی پیش نیازهای دریافت پروانه کسب در مهریز برگزار شد

جمعی از اصناف و کسبه مهریز با شرکت در دوره ای آموزشی با پیش نیازهای دریافت پروانه کسب و تمدید آن آشنا شدند.

 

آئين‌نامه اجرايي ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب توسط اتحاديه‌هاي صنفي در  شهرها

(موضوع تبصره يك  ماده 12 قانون نظام صنفي)

آدرس کوتاه :