انتخابات شورای دانش آموزی در 80 آموزشگاه مهریز برگزار شد

انتخابات شورای دانش آموزی در 80 آموزشگاه مهریز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، انتخابات شورای دانش آموزی در 80 آموزشگاه مهریز برگزار شد و دانش آموزان مهریزی آراء خود را به صندوق انداختند. در مجموع  6300 دانش آموز مهریزی واجد شرایط رای دهی بودند که در انتخابات شرکت کردند. گفتنی است نزدیک به 800 دانش آموز نامزد انتخابات شورای دانش آموزی در مهریز شدند که از این تعداد در مجموع 400عضو اصلی این شورا در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس شهرستان انتخاب می شوند.
انتخابات شورای دانش آموزی در 80 آموزشگاه مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، انتخابات شورای دانش آموزی در 80 آموزشگاه مهریز برگزار شد و دانش آموزان مهریزی آراء خود را به صندوق انداختند.
در مجموع  6300 دانش آموز مهریزی واجد شرایط رای دهی بودند که در انتخابات شرکت کردند.
گفتنی است نزدیک به 800 دانش آموز نامزد انتخابات شورای دانش آموزی در مهریز شدند که از این تعداد در مجموع 400عضو اصلی این شورا در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس شهرستان انتخاب می شوند.

آدرس کوتاه :