روز معرفي مهريز با حضور جمعي از مردم و مسئولان در باغ جهاني پهلوانپور برگزار شد.