گزارش تصویری از برگزاری مانور زلزله در مدارس مهریز