به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهربز کلاس های آموزشی سرشماری کشاورزی 93 برای ماموران سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان  مهریزبا موفقیت خاتمه یافت.

جلسه پابانی کلاس های آموزشی سرشماری کشاورزی 93با  توضیحات  ومرور آموزش های فرا گرفته شده توسط  مهدی شکری کارشتاس ITسرشماری برکزارشد.

وی با بیان مطلوب برگزارشدن کلاس‌های آموزشی گفت ماموران سرشماری کشاورزی مهریزتمام آموزش‌های لازم را فرا گرفته اند، و تمام ماموران هم اکنون آمادگی لازم برای  شروع انجام سرشما ری  همزمان با سراسر کشور،از روز پنجم مهر ماه را دارند.

شابان ذکر است 12نفر آمار گیردر سرشماری شهرستان مهریز فعالیت خواهند داشت.