وزير جهاد كشاورزي؛ بسته هاي حمايتي از بخش كشاورزي و كشاورزان سخت كوش كشور

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، وزير جهاد كشاورزي در جلسه شورای اداری شهرستان مهریز بر اعطای بسته هاي حمايتي از بخش كشاورزي و كشاورزان سخت كوش كشور تاکید کرد.

صادق خليليان افزود: با اجراي طرح تحول اقتصادي در مجموع 10 بسته حمايتي از كشاورزان و توليدكنندگان اين بخش پيش بيني شده است .
وي اضافه كرد: راههاي كنترل تبعات احتمالي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بصورت كارشناسي بررسي و همه تمهيدات لازم هم صورت گرفته است .
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه كاهش مصرف آب كشاورزي از طريق توسعه آبياري تحت فشار وهمچنين شبكه هاي زهكشي از اقدامات مقدماتي براي اجراي اين قانون است ،تاكيد كرد: در آغاز اجراي اين طرح مقرر شد ،براي حمايت از كشاورزان مبلغ گازوئيل علي الحساب 165ريال پرداخت شود و سپس كشاورزان تا پايان سال فرصت دارند بقيه مبلغ را تا سقف 150تومان پرداخت كنند .
خليليان تصريح كرد: پرداخت وام تامين نقدينگي به مبلغ پنج ميليون تا 30ميليون ريال از ديگر طرحهاي حمايتي از كشاورزان مي باشد كه اجرايي مي شود .
وزير جهاد كشاورزي گفت: بازپرداخت اين وامها دو ساله و با نرخ كارمزد چهار درصد خواهد بود كه همه كارهاي اجراي آن هم بعمل آمده است .
وي همچنين يادآور شد: در بحث گازوئيل قيمت 150تومان تعيين شد و در بخش برق نيز به ازاي مصرف هر كيلو وات ساعتي 12 تومان براي بخش كشاورزي پيش بيني شده است كه اين مبلغ براي ديگر بخش ها حداقل 45 تومان است .
خليليان ادامه داد: در بخش آب نيز مقرر شد تا سال اول اجراي اين طرح مهم ،هيچگونه افزايشي اعمال نشود .
وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت :امسال به طور متوسط ، محصولات كشاورزان با قيمت خوبي به فروش رسيد كه در مجموع با افزايش 20درصدي درآمد كشاورزان مواجه بوديم.
وي تصريح كرد: هم اكنون 95درصد نياز كشور از توليدات داخلي و كمبودها نيز از طريق واردات ‌تامين مي شود.
وي درباره بسته هاي حمايتي وزارت جهاد كشاورزي از دامداران و مرغداران نيز گفت : افزون بر اختصاص برخي وام ها مقرر شد يك ميليون تن جو به مبلغ هر كيلوگرم 295 تومان و يك ميليون تن گندم به مبلغ هر كيلوگرم 185 تومان در اختيار آنها قرار گيرد تا هزينه خوراك دام و طيور اين قشر كاهش يابد.