مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان : کالاهای بی کیفیت خارجی از چرخه عرضه خارج شدند.

به نقل از مسعود خلیلی روابط عمومی فرمانداری مهریز ، طالبی مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد در جلسه کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهریز که در محل فرمانداری برگزار شد گفت: طی سال جاری کالاهای بی کیفیت خارجی که وارد کشور شده از چرخه عرضه خارج شده و بخش انبوهی از آن که بالغ بر 1میلیارد و 400 میلیون تومان بوده با رعایت موازیت استاندارد در اختیار مردم قرار داده شده است.

طالبی به تعیین تکلیف امول قاچاق اشاره و  گفت : اموال قاچاق بعد از طی مراحل قضایی و حقوقی و گمرکی در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد
قرار می گردد و با رعایت کلیه موازین قاونوی و کلیهع استانداردها و ضوابط اجرایی سازمان، موارد را بصورت عرضه در مزایده به فروش می رسد و  که وجو حاصله از آن در خزانه دولت به منظور حمایت از قشر ضعغیف و صنایع داخلی قرار می گیرد.
مدیر کل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان به عدم عرضه کالاهای بی کیفیت خارجی اشاره و افزود :  طی سال جاری کالاهای بی کیفیت خارجی که وارد کشور شده از چرخه عرضه خارج شده و بخش انبوهی از آن که بالغ بر 1میلیارد و 400 میلیون تومان بوده با رعایت موازیت استاندارد در اختیار مردم قرار داده شده است.
در ادامه نیز اعضای کمیته راهکارهای مناسبت جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گزارشاتی از عملکرد خود در مبارزه با قاچاق کالا را ارائه دادند.