قانون ارتقا ء سلامت اداري و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام

.ماده 24  هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارك غیرواقعی به دستگاههاي مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه براي عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزاي نقدي معادل حقوق تضییع شده و نیزجبران زیان وارده با مطالبه ذي نفع محکوم می گردد.

هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاترگزارش نمایند، مقام مسؤول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی وعمومی محکوم می شوند.