شهروندان مهریزی باید به سمت احداث واحدهای آزاد پخت نان تشویق شوند.

به گفته ی میرباقری مسئول کمیته تعزیرات آرد و نان مهریز 11 واحد آزاد پخت نان در شهر مهریز فعال که 3 واحد آن در بخش مرکزی شهرستان قرار دارد.
وی خاطر نشان کرد :امسال 291 تن و 720 کیلو آرد به بخش شهری و 155 تن و 560 کیلو آرد به بخش روستایی با احتصاب 15 تن آرد خام روستایی تخصیص یافته است.
وی گفت : سرانه هر نفر در مهریز 9/92 کیلوآرد در ماه می باشد.
در ادامه جلسه نیز 5 واحد متخلف تعزیر شده و قرار شد از 3 واحد فعال که دارای کیفیت خوبی در تهیه نان می باشد مورد تشویق قرار گیرند.