رستگاری معاون فرماندار: استقرار دائم اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان مهریز می تواند امر رسیدگی به جرائم اصناف را سرعت ببخشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،  در این جلسه ابتدا هاشمی رئیس اداره بازرگانی مهریز در خصوص اعضا، وظایف و اختیارات کمیته هماهنگی و نظارت بر قانون هدفمندکردن یارانه ها را تشریح و گزارشی از عمکرد این اداره بازرگانی را ارائه نمود.
انتخاب واحدهایی جهت توزیه کالاهای اساسی شهروندان، بازرسی مشترک با مجامع امور صنفی برخی از اقدامات صورت گرفته در این اداره می باشد.
هاشمی نیز در ادامه گفت: در شهرستان مهریز 6 واحد تولیدی در خصوص 22 قلم کالای اساسی مشغول فعالیت می باشند.
زارعزاده ریئس مجامع امور صنفی مهریز نیز اطلاع رسانی دقیق و کامل به اتحادیه های صنفی و تشکیل کمیسیونی با حضور 5 اتحادیه مربوط با قانون هدفمندکردن یارانه ها را از عملکرد این اداره برشمرد.
در اختیار قرار دادن مکان و نیروی انسانی جهت استقرار اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان، حضور اتحادیه شرکت تعاونی روستایی،جهاد کشاورزی و اتحادیه صنف نانوایان در جلسات بعدی این کمیته به عنوان اعضای تخصصی از مصوبات این جلسه بود.