دکتر ابوالقاسم رستگار چشم پزشک  استان یزد  متولد مهریز   فرزند  میرزا محمود  سنه  1327 میباشد .